Mounth:

Applicants in 2015 became students!

In 2015, students of the direction “Applied Informatics” are:

1. Babchuk Aleksey
2. Beloborodov Yegor
3. Golovanova Vera
4. Ivanova Viktoriya
5. Kvochko Arina
6. Koltun Mikhail
7. Korchun-radchuk Ivan
8. Kutepov Vladimir
9. Laryunin Aleksandr
10. Magafurov Danil
11. Nebogatov Yevgeniy
12. Nikishov Nikolay
13. Osokin Anton
14. Palekhov Nikolay
15. Ponomarev Roman
16. Popkov Il’ya
17. Salikhov Ruslan
18. Sapon Kirill
19. Stukalin Aleksey
20. Tabel’skaya Anastasiya
21. Tochilkin Yuriy
22. Tuleyeva Aysylu
23. Turkov Bogdan
24. Fomichev Kirill
25. Chernov Yevgeniy

Congratulations and good luck !!!